icon7

Emmie Vollerup Mylius (L)Mobil:  26 93 53 37
E-mail: em@helbing.dk

Jeg hedder Emmie Vollerup Mylius og er født i 1987.

I 2013 blev jeg cand.jur. fra Syddansk Universitet.
I 2016 fik jeg min advokatbeskikkelse.
Den 1. januar 2018 tiltrådte jeg som advokat ved Advokatfirmaet Helbing A/S.
Jeg har i 2013 udgivet bogen ”Gensidigt bebyrdende aftaler ved rekonstruktion” ved Forlaget Boggruppen.
Jeg har fra 2015 været tilknyttet Syddansk Universitet som ekstern lektor og underviser i fagene Civilproces og anden konfliktløsning samt Rekonstruktions- og insolvensprocesret på cand.jur.-uddannelsen samt Rekonstruktionsret på cand.merc.aud.-uddannelsen.
Under jurastudierne underviste jeg som instruktor jura- og HA.jur.-studerende i Selskabsret. Jeg var desuden ansat ved Grafisk Arbejdsgiverforening, hvor jeg ydede rådgivning inden for arbejds- og ansættelsesret.
 

FAGOMRÅDER:

Jeg yder rådgivning og juridisk bistand inden for både privat- og erhvervsret.

Civile retssager

Jeg kan repræsentere dig i civile retssager, herunder bl.a. ved syn og skøn.

Køb og salg af fast ejendom

Jeg rådgiver om erhvervelse af bolig, herunder lejeboliger samt køb og salg af fast ejendom, herunder parcelhuse, ejerlejligheder, sommerhuse og andelsboliger. Du kan desuden få hjælp til at gennemgå dokumenter som købsaftale, servitutter, tilstandsrapport, energiattest mv., ligesom jeg kan hjælpe med at udfærdige skøde, pantebreve, lejekontrakter, samejekontrakter og lignende dokumenter.

Lejeret

Jeg rådgiver både i relation til bolig- og erhvervslejemål, herunder om indgåelse af lejekontrakter og tillæg hertil, opsigelse og ophævelse af lejemål, aflæggelse af forbrugsregnskaber, lejeregulering, vedligeholdelse, fraflytningstvister i forbindelse med f.eks. istandsættelseskrav, afståelse, fremleje mv.

Arbejds- og ansættelsesret

Jeg rådgiver om ansættelsesretlige problemstillinger, herunder funktionær- og tjenestemandsforhold og repræsentation under retssager i ansættelsesforhold vedrørende blandt andet bortvisning, usaglig opsigelse, ligebehandlingssager og ansattes rettigheder og forpligtelser ved virksomhedsoverdragelser.

Personskadeerstatning

Jeg rådgiver om erstatnings- og forsikringsret og kan hjælpe dig, hvis du er kommet til skade og har krav på erstatning eller anden form for økonomisk kompensation. Skaden kan for eksempel være sket i forbindelse med et færdselsuheld, en arbejdsulykke, en ulykke i fritiden, fejlbehandling hos læge, tandlæge eller på hospital. Under alle omstændigheder er det min sag at sikre dig en så ukompliceret sagsgang som muligt - og frem for alt det størst mulige plaster på såret.

Familie-, separations- og skilsmisseret og arveret

Jeg rådgiver om forældremyndighed, bopæl, samvær, separation og skilsmisse, herunder yder bistand i forbindelse med ægtefælleskifte/bodeling, samt beskæftiger mig med testamenter og ægtepagter, tvangsfjernelse af børn og ugifte samlevendes retsforhold.
Jeg hjælper dig og giver også den menneskelige støtte, du har brug for.

Erhvervsret

Jeg rådgiver om erhvervslivets retsforhold, herunder virksomhedsoverdragelse, selskabsret, entrepriseret, konkurser og rekonstruktioner samt immaterialret.

 

icon3

Ring og lad os få en snak om, hvordan vi kan gøre dit problem
til vores sag. Telefonnummeret er 66 125 112.

icon6

Gennem årene har vi opbygget en betydelig ekspertise inden for sager om erstatning i forbindelse med personskade, og der er efterhånden ikke den type sag eller skade, vi ikke har haft tæt inde på kroppen; lige fra lægelige fejl til trafikuheld og arbejdsulykker.
Derfor kan du være helt tryg og vide, at din sag er i de bedste hænder.
LÆS MERE

icon4

Hos HELBING A/S ved du altid på forhånd, hvad du siger ja til - også i kroner og ører. Ud fra vores første møde laver vi en ordre-
bekræftelse, der fortæller, hvilken ydelse du vil få, og hvorledes salæret beregnes.

Ni ud af ti danskere er dækket af en retshjælpsforsikring – uden at vide det. Typisk er der retshjælp indbygget i en familieforsikring, en husforsikring og kaskoforsikringer på bil og båd. Så du kan måske få dækket nogle af dine omkostninger af dit forsikringsselskab.
I nogle erstatningssager vil det være skadevolderens forsikringsselskab, der betaler helt eller delvist.

I visse situationer er der også mulighed for at få bevilget retshjælp eller fri proces fra det offentlige.
LÆS MERE OM RETSHJÆLP, FRI PROCES OG RETSHJÆLPSFORSIKRING