icon1

Det handler om tillid

Vælger du Helbing som dit advokatfirma, får du adgang til en bred vifte af faglige kompetencer. Herunder kan du se noget af det, vi særligt beskæftiger os med indenfor det private område:

FAMILIE-, SEPARATIONS- OG SKILSMISSERET
Rådgivning om forældremyndighed, bopæl, samvær, ugifte samlevendes retsforhold, ægtepagter, tvangsfjernelse af børn, separation og skilsmisse – herunder rådgivning om bistand med bodelinger samt skatterelevante problemstillinger i forbindelse hermed.

ARVERET OG DØDSBOBEHANDLING
Rådgivning og udarbejdelse af testatmenter. Bistand i forbindelse med skifte af dødsboer, herunder valg af skifteform, private og offentlige skifter, udfærdigelse af boopgørelser og repartitioner samt dødsboskatteretlige problemstillinger.

ANSÆTTELSESRET
Rådgivning om ansættelsesretlige problemstillinger, bl.a. funktionær- og tjenestemandsforhold, repræsentation under rets- og voldgiftssager i ansættelsesforhold, herunder sager om bortvisning, usaglig opsigelse, ligebehandlingssager og virksomhedsoverdragelser.

ARBEJDSRET
Rådgivning om arbejdsretlige spørgsmål. Juridisk rådgivning af lønmodtagerorganisationer og deres medlemmer, bl.a. i forbindelse med overenskomstforhandlinger, herunder i spørgsmål om organisationsansvar m.m. Rådgivning af tjenestemandsansatte i arbejdsretlige sammenhænge, herunder i forbindelse med disciplinære undersøgelser og diskretionære afskedigelsessager.

BOLIGRÅDGIVNING OG HANDEL MED FAST EJENDOM
Rådgivning om erhvervelse af bolig, herunder lejeboliger samt køb og salg af fast ejendom, herunder parcelhuse, ejerlejligheder, sommerhuse, andelsboliger, landbrug og erhvervsejendomme. Bistand med gennemgang af dokumenter, herunder købsaftale, servitutter, tilstandsrapport, energiattest mv., samt dokumentudfærdigelse, herunder af skøde, pantebreve, lejekontrakter, forpagtningskontrakter. Rådgivning om alle skatterelevante problemstillinger i forbindelse med fast ejendom.

CIVIL RETSPLEJE-OG RETSSAGSBEHANDLING
Repræsentation i voldgiftssager og civile retssager ved byret, Landsret og Højesteret, herunder syn og skøn, mangler ved fast ejendom og løsøre, separations- og skilsmissesager og lejesager.

ERSTATNINGSRET
Rådgivning i relation til sager om personskade, herunder sager om arbejdsskader, læge-, tandlæge- og hospitalsansvar, sager om erstatning i anledning af personskade forvoldt ved trafikuheld, samt sager om erstatning efter privat tegnede ulykkesforsikringer, livsforsikringer mv.

FORSIKRINGSRET
Rådgivning af skadelidte i forbindelse med brand, tings- og autoskadeforsikring, det være sig i Ankenævnet for Forsikring som ved domstolene.

INSOLVENSRET
Bistand og rådgivning i forbindelse med inkassobehandling, fogedsagsbehandling og konkurser.