icon1

Retshjælp, fri proces & retshjælpsforsikring

RetshjælpHvis din indtægt ikke er for høj, kan du få tilskud fra staten eller dit retshjælpforsikringsselskab til at dække en del af advokatregningen.Tilskuddet dækker udgifterne til rådgivning og mindre skriftlige henvendelser, f.eks. et brev eller en klage.

Hvis du har tegnet en retshjælpsforsikring, som dækker din sag, ydes tilskuddet af dit forsikringsselskab. Hvis der ikke er tegnet retshjælpsforsikring, ydes tilskuddet af staten.

HVEM KAN FÅ TILSKUD?
Grænsen, for hvem der er berettiget til tilskud, reguleres årligt. Du kan få tilskud i 2024, hvis din personlige indkomst i 2022 med tillæg af positiv kapitalindkomst er under 371.000 kr. Hvis du er gift eller samlevende skal din og din partners samlede indtægt være under 471.000 kr. Handler din sag om ægteskab eller forældremyndighed, skal din ægtefælles eller samlevers indkomst dog ikke medregnes.

Har du børn, stedbørn eller plejebørn under 18 år, som bor hos dig, eller som du overvejende forsørger, forhøjes indtægtsgrænsen med 64.000 kr. pr. barn. Har du f.eks. to børn, er indtægtsgrænsen således 2 x 64.000 + 371.000 = 499.000 kr. for enlige og 2 x 64.000 + 471.000 = 599.000 kr. for ægtepar og samlevende. Hvis du betaler børnebidrag, som du trækker fra på selvangivelsen, forhøjes indtægtsgrænsen dog ikke.

DEN ALMINDELIGE RETSHJÆLPSORDNING
Den almindelige retshjælpsordning betyder, at du kan få retshjælp hos en advokat. Tilskuddet fra det offentlige eller forsikringselskabet udgør 75 pct. af advokatregningen. Du kan maksimalt få 1.260 kr. inkl. moms i tilskud og skal selv betale 315 kr. inkl. moms.

UDVIDET RETSHJÆLP
Hvis din sag vedrører en tvist med en modpart, hvor der er udsigt til en løsning, evt. et forlig, har du mulighed for at få udvidet retshjælp. Tilskuddet fra det offentlige eller forsikringselskabet udgør 50 pct. af advokatregningen. Her udgør tilskuddet maksimalt 1.435 kr. inkl. moms. Du skal selv betale et tilsvarende beløb.

Får du udvidet retshjælp til dækning af en advokatregning på 2.870 kr., skal du altså selv betale 1.435 kr. inkl. moms.

Får du retshjælp i forbindelse med en ansøgning om fri proces, skal du dog ikke selv betale noget. I disse tilfælde betaler staten eller forsikringsselskabet hele vederlaget. Du kan med andre ord få gratis hjælp hos advokaten til at søge om fri proces, hvis det kan gøres inden for rammerne af retshjælpsordningen.

DU KAN IKKE FÅ RETSHJÆLP I FØLGENDE SAGER:
• Hvis du er aktiv erhvervsdrivende, og sagen har erhvervsmæssig karakter.
• Hvis du skal søge om gældssanering.
• Hvis sagen har at gøre med en offentlig myndighed, som må antages at give vejledning og bistand i fornødent omfang.
• Hvis der er tale om en straffesag.
 

Fri proces

Fri proces betyder, at staten betaler alle dine omkostningerne ved at føre en retssag ved domstolene, uanset om du vinder eller taber sagen.

Du kan kun få fri proces, hvis der er en rimelig mulighed for, at du kan vinde sagen. Hos Helbing kan vi hjælpe dig med at vurdere, om det er tilfældet, før der søges fri proces for dig.

Det er også en betingelse for at få fri proces, at din indtægt ikke overstiger et bestemt beløb. Beløbet reguleres en gang om året og er identisk med indtægtsgrænsen for at få retshjælp (se ovenfor). Det er en yderligere betingelse, at du ikke har tegnet en retshjælpsforsikring, som dækker din sag. Men i dette tilfælde kan der søges om retshjælpsækning (se nedenfor).

Er du erhvervsdrivende, gives der normalt ikke fri proces til sager, der har med din erhvervsudøvelse at gøre. Der gives heller ikke fri proces til rene inkassosager.

Ansøgning om fri proces skal sendes til Civilstyrelsen.

Vedrører din sag ægteskab eller forældremyndighed gives en fri proces bevilling af retten.

VIL DU VIDE MERE?
Vil du have flere informationer om reglerne for retshjælp og fri proces, kan du kigge på følgende hjemmesider:
Justitsministeriet
Statsforvaltningerne
Civilstyrelsen

 

RetshjælpsforsikringHar du en familieforsikring, en husforsikring eller en kaskoforsikring på bil eller båd, er du i en lang række tilfælde også dækket af en retshjælpsforsikring. Den dækker udgifter til retshjælp - herunder udgifter til en advokat - hvis du bliver involveret i en retssag eller andre juridiske tvister.

Forsikringen dækker typisk retssager ved domstolene. Den dækker derimod ikke f.eks. en klage til en offentlig myndighed. Det er heller ikke alle retssager, der er dækket af din retshjælpsforsikring.

Tag derfor policen med til din advokat hos Helbing, som kan fortælle dig om mulighederne for dækning i netop din sag.

HVAD BETYDER DET AT VÆRE DÆKKET?
Hvis du er dækket af en forsikring, skal du ikke selv betale for udgifterne i sagen.

Hvis din indtægt overstiger beløbsgrænsen for retshjælp/fri proces (se ovenfor), skal du betale en mindre selvrisiko. Selvrisikoens størrelse fremgår af din forsikringspolice. Du skal også være opmærksom på, at forsikringen er tegnet med et dækningsmaksimum på f.eks. 125.000 kr. inkl. moms. Hvis udgifterne til sagen overstiger dette beløb, skal du selv betale for resten af sagen. De fleste sager kan imidlertid gennemføres inden for den maksimale dækning i din retshjælpsforsikring.

Hvis din indtægt ikke overstiger beløbsgrænsen for retshjælp/fri proces, er der er ingen selvrisiko,ligesom der kan ansøges om fri proces, såfremt omkostningerne overstiger den maksimale dækning i din retshjælpsforsikring. De fleste sager kan imidlertid gennemføres inden for den maksimale dækning.