icon1

Forretningsbetingelser

I henhold til Advokatsamfundets vedtægter § 59 a skal det oplyses, at kontorets advokater:
• er beskikkede som advokater af Justitsministeriet i Danmark
• er medlemmer af Advokatsamfundet
• ​har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundets fastsatte regler, og at ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Eventuelle tvister om rådgivning fra Advokatfirmaet Helbing A/S er undergivet dansk ret og danske domstoles enekompetence. Advokatfirmaet Helbing A/S har klientbankkonti i Danske Bank og med mindre andet aftales eller oplyses, vil betroede midler blive indsat i denne bank.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. DKK 750.000). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti. Der gælder særlige regler for indskud vedrørende fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio euro indtil 12 måneder efter beløbet er indsat. Nærmere oplysning om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk

CVR.NR 32473180

KONTORETS FORSIKRINGS- SELSKAB OG GARANTI- STILLER:
TRYG FORSIKRING, KLAUSDALSBROVEJ 601, 2750 BALLERUP

Klager over advokaten eller salæret kan ske til:

Advokatnævnet
Kronprinsensessegade 28
1306 København K
33969798
klagesagsafdelingen@advokat-samfundet.dk

Advokaterne i Advokatfirmaet Helbing A/S er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler.

 

Velkommen til Advokatfirmaet HELBING A/S.